Waarom vrouwen bij de politie

De nood aan meer diversiteit binnen de politiediensten om de operationele en de Human Resourcestrategie te verwezenlijken doet zich steeds meer gevoelen.

De volgende redenen, in dalende orde van belangrijkheid, worden daarvoor aangehaald in de literatuur en bij (buitenlandse) politiekorpsen

Afspiegeling van de samenleving – verbetering van het politieproduct

Om adequaat in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de samenleving acht men het van belang hierop te anticiperen door de structuur, cultuur en strategie van de politieorganisatie aan te passen. Verwacht wordt dat een gedifferentieerde organisatie de kwaliteit van het politieproduct zal verhogen doordat de combinatie van zowel vrouwelijke en mannelijke eigenschappen als van verschillende culturele kenmerken het niveau van het politiewerk in het algemeen verbeteren. Een divers samengestelde politiedienst beschikt over meer kennis en gevoeligheid ten aanzien van allochtonen, vrouwen en andere doelgroepen, waardoor effectievere politiezorg mogelijk is. Belangrijk is de herkenbaarheid en daarmee de legitimiteit van de politiedienst, daarnaast de effectiviteit van de politiezorg en tenslotte een meer organisatietheoretisch argument : het functioneren van divers samengestelde groepen. Een divers samengestelde organisatie is beter ingesteld op de veranderingen in een pluriforme samengestelde omgeving.

Toekomstige krapte op de arbeidsmarkt : het is gewoon een economische noodzaak

Gezien de vergrijzing van de bevolking komt er een tekort aan jonge mensen en kan een organisatie het zich niet permitteren om uitsluitend van het mannelijk potentieel gebruik te maken. De groep waar de politiediensten traditioneel uit werft (autochtone mannen) zal niet voldoende potentieel bieden om alle vacatures te kunnen invullen. Om hierop te anticiperen wordt ervoor gepleit om de groep waaruit kan worden geworven te verbreden onder andere in de richting van vrouwen. Vrouwen en etnische minderheden vormen immers een steeds groter en groeiend deel van de arbeidsmarkt. Het gebruik maken van dit potentieel waarborgt een optimale personeelsbezetting in de toekomst. De alternatieven om de tekorten aan te vullen zijn zeer schaars. In tegenstelling tot een productie-eenheid waar personen kunnen worden vervangen door machines blijft in een dienstensector, zoals de politiediensten bij uitstek zijn, de menselijke input onontbeerlijk. De politiediensten zullen in het komende decennia meer en meer de concurrentieslag moeten aangaan met andere bedrijven om geschikte werknemers te krijgen. De politiediensten zullen zich moeten verkopen als een aantrekkelijk bedrijf, waar zowel vrouwen als mannen een prettige werkomgeving kunnen verwachten.

Achterstand van bepaalde groepen burgers op de arbeidsmarkt

Uit oogpunt van rechtvaardigheid hebben vrouwen en mannen recht op een gelijkwaardige positie binnen arbeidsorganisaties. Nog steeds hebben vrouwen, maar nog meer allochtonen, een slechtere arbeidsmarktpositie. Ten aanzien van de arbeidsmarkt moet de overheid als werkgever een voorbeeldfunctie vervullen. Een politiedienst, als handhaver van de wet, en als onderdeel van het openbaar bestuur, moet een voorbeeld zijn als het gaat om gelijke behandeling van vrouwen en mannen, allochtonen en autochtonen en bestrijding van discriminatie.

Cultuurverandering en mentaliteitswijziging

De verwachte verandering op de arbeidsmarkt biedt de mogelijkheid maar schept ook de verplichting na te denken over het profiel van de politiefunctionaris. De samenleving zal naar verwachting in de toekomst nog pluriformer van samenstelling zijn dan nu reeds het geval is. Ook de rol en samenstelling van de politiediensten zal dan een andere (moeten) zijn. De ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie en de politiediensten zullen zich de komende jaren moeten bezinnen over dit profiel en de consequenties dat heeft voor het personeelsbeleid en met name voor de rekrutering en selectie. Het opnemen van vrouwen in de organisatie kan fundamenteel bijdragen tot een cultuurverandering omdat de aanwezigheid van vrouwen een invloed heeft op de dominant mannelijke kenmerken van een politieorganisatie.

Conclusie

Een politieorganisatie die intern goed functioneert en mogelijkheden biedt aan al haar personeelsleden en gebruik maakt van de verschillende kwaliteiten van de mensen die ze in huis heeft, zal de vragen die de maatschappij aan haar stelt ook beter kunnen beantwoorden. Een evenwichtige personeelsopbouw van de politiediensten bevordert de toegankelijkheid voor de burger, bevordert ook het begrip bij de politiediensten voor specifieke problemen en verrijkt het korps met nieuwe gezichtspunten, invalshoeken en omgangsvormen. Een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en de kwaliteiten van deze vrouwen op alle functies en functieniveaus binnen de politieorganisatie is een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot een kwalitatief goed politieproduct. Het is daar dat het om gaat in een veranderde organisatie die klaar wil zijn voor de toekomst.