Geschiedenis

Geschiedenis van de vrouwen bij de Belgische politiediensten

Hoewel de vrouwen in België later hun intreden doen bij de politie dan in andere Europese landen, vertoont hun geschiedenis dezelfde kenmerken.

vrouwen bij de gemeentepolitieVrouwen bij de gemeentepolitie

Hoewel de vrouwen in België later hun intrede doen bij de politie dan in andere Europese landen, vertoont hun geschiedenis dezelfde kenmerken.

Naar aanleiding van acute noden in de jeugd- en sociale afdelingen werden, in de jaren zeventig, de eerste politievrouwen voor deze selectieve taken aangeworven. In deze “sociale” taken, associeerbaar met klassieke man-vrouw rolopvattingen, ziet het politie-instituut geen problemen. Sociale taken werden niet gezien als politietaken. Doordat deze nu door vrouwen werden gerealiseerd, kwam er voor de politiemannen tijd vrij voor het “echte” politiewerk.

De moeilijkheden begonnen toen -vooral vanaf 1978- de vrouwen opkwamen voor dezelfde algemene taken als hun mannelijke collega’s en daar ook gelijke rechten, verloning en promotiekansen aan verbonden. Hierdoor werd het beroepsimago grondig aangetast en het politie-instituut reageerde met het bewaken van de instroom.

Eind 2001, net voor de politiehervorming, waren er iets meer dan 10% vrouwen bij de gemeentepolitie.

Vrouwen bij de rijkswacht

De eerste vrouwen deden hun intrede in de rijkswacht in 1981. Voor de officieren moest gewacht worden tot het begin van de jaren ’90. Vrouwen stroomden slechts druppelsgewijs in.

In 1992 stelde de regering een quotum : tegen eind 1998 diende de rijkswacht 600 vrouwelijke

vrouwen bij de rijkswachtonderofficieren en 40 vrouwelijke officieren te tellen. Indien deze cijfers niet zouden worden gehaald, konden hun vrijstaande plaatsen, bij een maximale opvulling van het wettelijk effectief, niet ingenomen worden door mannelijke collega’s. Met een jaarlijkse instroom van 25% (vanaf 1993) was het mogelijk dit quotum te bereiken. Het werd iets later bereikt, nl. begin juli 1999. Het operationeel korps van de rijkswacht bestond eind 2001 uit ongeveer 6% vrouwen.

In het mannenbastion van de rijkswacht werden de selectieproeven in 1993 aangepast om meer vrouwen te selecteren. Tegenstanders beweren dat de kwaliteit van de rijkswachters daalde omdat de toelatingsnormen “verlaagd” werden. Voorstanders beweerden dat de organisatie eindelijk het profiel van een rijkswachter grondig in vraag durfde stellen om de organisatie af te stemmen op de realisatie van haar (vernieuwde) missie.

In deze selectienormen werd de vereiste lichaamslengte, zonder echt onderbouwde argumentering, teruggebracht van 1.68 m naar 1.63 m. De “zware” fysieke proeven werden vervangen door een medicosportieve test die de potentialiteit van de fysieke conditie van de kandidaten meet.

De rijkswacht streefde naar een totale gelijkheid in de selectieproeven voor vrouwen en mannen. Volgens sommige ingewijden heeft éénzelfde eis voor de lichaamslengte voor vrouwen en mannen een indirect discriminerende invloed op vrouwen, omdat zij gemiddeld kleiner zijn dan mannen. Op 1 april 1999 werd de lichaamslengte nogmaals verlaagd tot 1.52m en dit in het vooruitzicht van de rekruteringsvoorwaarden die voorzien waren voor de geïntegreerde politie op twee niveaus waar er geen minimumlengte vereist is om te solliciteren, maar wel een normaal rijbewijs B.

Vanaf 1994 werd er een op een nieuwe leest geschoeide driejaarlijkse publiciteitscampagne gevoerd die vooral de waarden van de rijkswacht promootte en de aanwezigheid van vrouwen in de rijkswacht duidelijker naar voren bracht. Er wordt tot eind de jaren negentig echter geen specifieke rekruteringsacties meer gevoerd naar deze doelgroep.

altVrouwen bij de gerechtelijke politie bij de parketten

Voor 1979 konden vrouwen niet meedoen aan de examens voor agent-inspecteur bij de gerechtelijke politie. Wel maakten enkele vrouwen deel uit van het korps jeugdpolitie dat toen nog onafhankelijk van de gerechtelijke politie bestond. Hun taak was beperkt tot jeugd- en zedenzaken.

Door de wet op de economische heroriëntering van 1978 werd in de wervingsessie 1980-1981 voor het eerst aan vrouwen de mogelijkheid gegeven deel te nemen. Eind 2001 waren er ongeveer 6% vrouwen binnen de gerechtelijke politie.